WEBWINKEL VOORSCHRIFTEN
SLEEP-CHANGER.COM

Dit Online Winkel Reglement is opgesteld door de advocaten van Prokonsumencki.pl. De online winkel www.sleep-changer.com waarborgt de rechten van de consument. De consument heeft niet het recht afstand te doen van de rechten die hem krachtens de wet op de consumentenrechten zijn toegekend. Contractuele bepalingen die voor de consument minder gunstig zijn dan de bepalingen van de wet inzake consumentenrechten zijn ongeldig en in plaats daarvan zijn de bepalingen van de wet inzake consumentenrechten van toepassing. De bepalingen van deze voorwaarden zijn derhalve niet bedoeld om de rechten van de consument uit te sluiten of te beperken waarop hij krachtens dwingende wettelijke bepalingen aanspraak kan maken, en elke mogelijke twijfel zal in het voordeel van de consument worden uitgelegd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement en de bovengenoemde bepalingen, hebben deze bepalingen voorrang en worden deze toegepast.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 De internetwinkel die beschikbaar is op het volgende internetadres www.sleep-changer.com wordt beheerd door RAFAŁ KITA die bedrijfsactiviteiten uitvoert onder de naam SEOSPACE RAFAŁ KITA die is ingeschreven in de Centrale Registratie en Informatie over bedrijfsactiviteiten in de Republiek Polen, bijgehouden door de minister bevoegd voor economische zaken having: zakenadres en adres voor betekening: ul. Miła 17 lok. 5, 26-600
Radom, NIP 9482548510, REGON 146647205, e-mailadres: kontakt@sleep-changer.com, nummer
telefoon: 798 940 921.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel gericht tot consumenten als tot bedrijven die gebruik maken van de Online Winkel, tenzij een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden anders bepaalt.
1.3 De Verkoper via de website www.sleep-changer.com houdt zich bezig met postorderverkoop van o.a. medische hulpmiddelen. Alle producten die medische hulpmiddelen zijn en via de Online Winkel worden verkocht, zijn goedgekeurd voor het in de handel brengen in de Republiek Polen en zijn gloednieuw.
1.4 De beheerder van de persoonsgegevens die in de Internetwinkel worden verwerkt in verband met de bepalingen van deze Voorwaarden is de Verkoper. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, gedurende de periode en op basis van de gronden en beginselen die zijn aangegeven in het privacybeleid dat op de website van de internetwinkel is bekendgemaakt. Het privacybeleid bevat bovenal de beginselen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder in de Internetwinkel, met inbegrip van de gronden, doeleinden en duur van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen, alsmede informatie over het gebruik van cookies en analytische instrumenten in de Internetwinkel. Het gebruik van de Online Winkel, met inbegrip van het doen van aankopen, is vrijwillig. Evenzo is de verstrekking van persoonsgegevens door de Klant of Opdrachtgever die gebruik maakt van de Online Winkel vrijwillig, behoudens de in het privacybeleid aangegeven uitzonderingen (sluiting van een contract en wettelijke verplichtingen van de Verkoper).
1.5 Definities:

1.5.11 VERKOPER; DIENSTVERLENER – RAFAŁ KITA die zijn bedrijfsactiviteit uitoefent onder de handelsnaam SEOSPACE RAFAŁ KITA opgenomen in het centrale ondernemingsregister en informatie over bedrijfsactiviteiten van de Republiek Polen
uitgevoerd door de minister bevoegd voor economie, gevestigd en adres voor betekening: ul.
leveringsadres: ul. Miła 17 lok. 5, 26-600 Radom, NIP 9482548510, REGON 146647205, e-mailadres: kontakt@sleep-changer.com, telefoonnummer: 798 940 921.


1.1.1. WERKDAG – één dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.
1.1.2. REGISTRATIEFORMULIER – een formulier dat in de Online Winkel beschikbaar is en waarmee een Account kan worden aangemaakt.
1.1.3. BESTEFORMULIER – Elektronische Dienst, een interactief formulier dat beschikbaar is op de Internetwinkel en dat het mogelijk maakt een Bestelling te plaatsen, met name door Producten toe te voegen aan een elektronisch winkelmandje en de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, met inbegrip van de wijze van levering en betaling.
1.1.4. KLANT – (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien in de algemeen toepasselijke wetgeving, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) een rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent – die een Verkoopovereenkomst met de Verkoper heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
1.1.5. BURGERLIJK WETBOEK – de wet op het burgerlijk wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad 1964, nr. 16, punt 93, als gewijzigd).
1.1.6. ACCOUNT – Elektronische Dienst, een set middelen in het datacommunicatiesysteem van de Dienstverlener, gemarkeerd met een door de Klant verstrekte individuele naam (login) en wachtwoord, waarin de door de Klant verstrekte gegevens en informatie over door hem/haar in de Online Winkel geplaatste Bestellingen worden opgeslagen.
1.1.7. NIEUWSBRIEF – Elektronische Dienst, een elektronische verspreidingsdienst die door de Dienstverlener via e-mail wordt aangeboden en die alle Ontvangers van de Dienst die er gebruik van maken in staat stelt automatisch van de Dienstverlener de cyclische inhoud van opeenvolgende edities van een nieuwsbrief te ontvangen met informatie over Producten, nieuws en promoties in de Online Winkel.
1.1.8. PRODUCT – een voorwerp dat beschikbaar is in de Internetwinkel en dat het onderwerp uitmaakt van een Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
1.1.9 REGLEMENT – dit reglement van de Internetwinkel.
1.1.10. INTERNET WINKEL – de online winkel van de dienstverlener die beschikbaar is op het volgende internetadres: www.sleep-changer.com.
1.1.11. VERKOPER; DIENSTVERLENER – RAFAŁ KITA, handelend onder de naam SEOSPACE RAFAŁ KITA, ingeschreven in het centraal register van bedrijfsactiviteiten en -informatie van de Republiek Polen onder leiding van een bevoegd minister van Economie, met: adres van de bedrijfszetel en domicilie: ul. Miła 17 loc. 5, 26-600 Radom, NIP 9482548510, REGON 146647205, e-mail adres: kontakt@sleep-changer.com.
1.1.12. KOOPOVEREENKOMST – de overeenkomst tot verkoop van het Product die tussen de Klant en de Verkoper wordt gesloten of aangegaan via de Online Winkel.
1.1.13. ELEKTRONISCHE DIENST – een dienst die door de Dienstverlener langs elektronische weg aan de Klant wordt geleverd via de Internetwinkel.
1.1.14. DIENSTVERLENER – (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in gevallen voorzien in het algemeen toepasselijke recht, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) een rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent – die gebruik maakt of voornemens is gebruik te maken van een Elektronische Dienst.
1.1.15. CONSUMENTENRECHTENWET – de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad 2014, punt 827, als gewijzigd).
1.1.16. BESTELLING – een wilsverklaring van de Klant die wordt ingediend via het Bestelformulier en die rechtstreeks gericht is op het sluiten van de Productverkoopovereenkomst met de Verkoper.

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ON-LINE WINKEL

2.1.1 Account – het gebruik van een Account is mogelijk na het uitvoeren van twee opeenvolgende stappen door de Klant – (1) het Registratieformulier invullen, (2) op het veld “Registreren” klikken. Het registratieformulier vereist het volgende om de volgende gegevens van de ontvanger van de dienst te verstrekken: login, e-mailadres en wachtwoord.
1.1.17. Account – het gebruik van een Account is mogelijk nadat de Ontvanger van de Dienst in totaal drie opeenvolgende stappen heeft doorlopen – (1) het invullen van het Registratieformulier, (2) het klikken op het veld “Registreren” en (3) het bevestigen van de intentie om een Account aan te maken door te klikken op de bevestigingslink die automatisch naar het opgegeven e-mail adres wordt gestuurd. In het registratieformulier moet de Klant de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam/bedrijfsnaam, adres (straat, huis/huisnummer, postcode, plaats, land), e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon en wachtwoord. Voor niet-consumenten is het ook noodzakelijk de bedrijfsnaam en het BTW-nummer te vermelden.
1.1.17.1 De Dienst Elektronisch Account wordt voor onbepaalde duur gratis ter beschikking gesteld. De Klant kan te allen tijde en zonder opgave van redenen het Account verwijderen (uit het Account treden) door een daartoe strekkend verzoek aan de Dienstverlener te richten, met name via e-mail aan: kontakt@sleep-changer.com of schriftelijk aan het adres: ul. Miła 17 loc. 5, 26-600 Radom.
1.1.18. Bestelformulier – het gebruik van het Bestelformulier begint op het moment dat de Klant het eerste Product toevoegt aan de elektronische winkelwagen in de Online winkel. De Bestelling is geplaatst wanneer de Klant in totaal twee opeenvolgende stappen voltooit – (1) het invullen van het Bestelformulier en (2) het aanklikken van het vakje “Ik koop en betaal” op de Online Winkel website na het invullen van het Bestelformulier. – Tot dit punt is het mogelijk om de ingevoerde gegevens zelf te wijzigen (hiervoor dient u zich te laten leiden door de weergegeven berichten en de beschikbare informatie op de website van de Online Winkel). In het Bestelformulier dient de Klant de volgende gegevens betreffende de Klant te verstrekken: naam en voornaam/bedrijfsnaam, adres (straat, huis/huisnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon en gegevens betreffende de Verkoopovereenkomst: Product(en), hoeveelheid Product(en), plaats en wijze van levering van het/de Product(en), wijze van betaling. In het geval van Klanten die geen consumenten zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer op te geven.
1.1.18.1 De Dienst Elektronisch Bestelformulier wordt gratis ter beschikking gesteld en heeft een eenmalig karakter en eindigt op het moment van het plaatsen van een Bestelling via deze dienst of op het moment van eerdere beëindiging van het plaatsen van een Bestelling via deze dienst door de Klant.
1.1.19. Nieuwsbrief – de Nieuwsbrief wordt gebruikt nadat in de rubriek “Nieuwsbrief”, die zichtbaar is op de website van de Online Winkel, het e-mailadres is vermeld waarnaar de opeenvolgende versies van de Nieuwsbrief mogen worden gestuurd en nadat op het veld “Aanmelden” is geklikt. Het is ook mogelijk zich aan te melden voor de Nieuwsbrief door het betreffende vakje aan te vinken bij het aanmaken van een Account – op het moment dat de Account wordt aangemaakt is de Klant aangemeld voor de Nieuwsbrief.
1.1.19.1 De elektronische nieuwsbriefdienst wordt voor onbepaalde tijd gratis ter beschikking gesteld. De Klant kan zich te allen tijde en zonder opgave van redenen uitschrijven uit de Nieuwsbrief (Newsletter unsubscribe) door een daartoe strekkend verzoek te richten aan de Dienstverlener, met name via e-mail aan: kontakt@sleep-changer.com of schriftelijk aan het adres: ul. Miła 17 loc. 5, 26-600 Radom.
2.2 Technische vereisten die noodzakelijk zijn voor de werking van het door de Dienstverlener gebruikte ICT-systeem: (1) computer, laptop of ander multimedia-apparaat met toegang tot het internet; (2) toegang tot e-mail; (3) webbrowser: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari of Microsoft Edge; (4) in de webbrowser de mogelijkheid inschakelen om cookies en Javascript op te slaan.
2.3 De Klant is verplicht de Online Winkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet en goede praktijken, met inachtneming van de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Dienstverlener en derden. De Klant is verplicht de gegevens in overeenstemming met de feiten in te voeren. Het is de Klant verboden onwettige inhoud aan te bieden.
2.4 Wijze van klachtenprocedure betreffende Elektronische Diensten:
1.1.20 Klachten met betrekking tot de levering van Elektronische Diensten door de Dienstverlener en andere klachten met betrekking tot de werking van de Online Winkel (met uitzondering van de klachtenprocedure voor Producten, die wordt aangegeven in pt. 6 van de Algemene Voorwaarden), kan de Klant:
1.1.20.1. schriftelijk aan het adres: ul. Miła 17 loc. 5, 26-600 Radom;
1.1.20.2. in elektronische vorm via e-mail aan het adres: kontakt@sleep-changer.com.
1.1.21. Het wordt aanbevolen dat de Klant in de beschrijving van de klacht het volgende vermeldt (1) informatie en omstandigheden betreffende het voorwerp van de klacht, in het bijzonder de aard en de datum van de onregelmatigheid; (2) het verzoek van de Klant; en (3) de contactgegevens van de klant – dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en bespoedigen. De in de vorige zin geformuleerde vereisten hebben slechts de vorm van een aanbeveling en doen geen afbreuk aan de doeltreffendheid van klachten die zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht worden ingediend.
1.1.22 Dienstverlener zal onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening van de klacht, op de klacht reageren.

3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1 De totstandkoming van de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de Klant een Bestelling heeft geplaatst door middel van het Bestelformulier in de Online Winkel in overeenstemming met punt. 2.1.2 van de Algemene Voorwaarden.
3.2 De prijs van het Product die op de website van de Online Winkel wordt weergegeven, is uitgedrukt in Poolse zloty en is inclusief belastingen. De Klant wordt geïnformeerd over de totale prijs inclusief belastingen van het Product dat het voorwerp uitmaakt van de Bestelling, evenals over de leveringskosten (inclusief transport-, leverings- en postkosten) en andere kosten, en indien het bedrag van deze kosten niet kan worden vastgesteld – over de verplichting om deze te betalen, wordt de Klant geïnformeerd op de pagina’s van de Online Winkel tijdens het plaatsen van de Bestelling, inclusief op het moment dat de Klant uiting geeft aan zijn wil om gebonden te zijn door de Verkoopovereenkomst.
3.3 Procedure voor het sluiten van de Verkoopovereenkomst in de Online Winkel door middel van het Bestelformulier.
1.1.23. De sluiting van een Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de Klant een Bestelling op de Online Winkel heeft geplaatst in overeenstemming met punt. 2.1.2 van de Algemene Voorwaarden.
1.1.24. Na het plaatsen van een Bestelling, bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. De bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering geschiedt doordat de Verkoper aan de Klant een gepaste e-mail stuurt naar het e-mailadres van de Klant dat hij bij het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven en dat minstens de verklaringen van de Verkoper bevat van de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering, alsook de bevestiging van het sluiten van de Verkoopovereenkomst. Na ontvangst door de Klant van bovengenoemd e-mailbericht is de verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper gesloten.
3.4 Het vastleggen, beveiligen en aan de Klant ter beschikking stellen van de inhoud van de gesloten Koopovereenkomst geschiedt door (1) het beschikbaar stellen van deze Algemene Voorwaarden op de website van de Internetwinkel en (2) het verzenden aan de Klant van het e-mailbericht als bedoeld in punt 3.3.2. van de Algemene Voorwaarden. 3.3.2. van de Algemene Voorwaarden. De inhoud van de verkoopovereenkomst wordt bovendien geregistreerd en beveiligd in het IT-systeem van de internetwinkel van de Verkoper.

4. BETALINGSWIJZEN EN TERMIJNEN VOOR HET PRODUCT

4.1.1 Elektronische betalingen en kaartbetalingen via Przelewy24.pl beheerd door
PayPro S.A. met maatschappelijke zetel in Poznań (adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale Rechtbank.


4.2 Betalingstermijn:
1.1.27 Indien de Klant kiest voor elektronische betaling of betaling per betaalkaart, is de Klant verplicht de betaling te verrichten binnen 7 kalenderdagen na het sluiten van de Koopovereenkomst.
4.3 Het is mogelijk dat de aangegeven betalingswijzen niet voor alle Producten tegelijk beschikbaar zijn. Actuele informatie over beschikbare betaalmethoden wordt telkens uiterlijk bij het plaatsen van een Bestelling door de Klant gespecificeerd.

5. DE KOSTEN, DE WIJZE EN HET TIJDSTIP VAN LEVERING VAN HET PRODUCT

5.1. Levering van het Product is mogelijk op het grondgebied van de Republiek Polen.
5.2. De levering van het Product aan de Klant is betalend, tenzij in de Verkoopovereenkomst anders is bepaald. 5.3. De leveringskosten van het Product (met inbegrip van de transport-, leverings- en portokosten) worden aan de Klant meegedeeld op de website van de Online Winkel in het tabblad informatie betreffende de leveringskosten en tijdens het plaatsen van de Bestelling, met inbegrip van het moment waarop de Klant zijn wil kenbaar maakt om door de Verkoopovereenkomst gebonden te zijn.
5.3 De Verkoper stelt de Klant de volgende methoden van levering van het Product ter beschikking:
1.1.28. Levering per koerier.
5.4 De uiterste termijn voor levering van het Product aan de Klant is maximaal 10 Werkdagen, tenzij een kortere termijn is aangegeven in de Productbeschrijving of tijdens het plaatsen van de Bestelling. In het geval van Producten met verschillende leveringstermijnen, is de leveringstermijn de langst vermelde termijn, die echter niet meer dan 10 Werkdagen mag bedragen. De aanvang van de periode voor levering van het Product aan de Klant wordt als volgt berekend:
1.1.29. Indien de Klant kiest voor elektronische betaling of betaling per betaalkaart, vanaf de datum van creditering van de bankrekening of de betaalrekening van de Verkoper.
1.1.30. In geval van keuze door de Klant van de betalingswijze in het afbetalingssysteem – vanaf de datum van kennisgeving door de kredietgever aan de Verkoper over het sluiten van de kredietovereenkomst met de Klant, echter niet later dan vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper met de gelden uit het aan de Klant verleende krediet.

6. PRODUCTKLACHTEN

6.1 De basis en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant indien het verkochte Product een fysisch of wettelijk gebrek vertoont (garantie), worden uiteengezet in de algemeen toepasselijke wetten, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (met inbegrip van de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek).
6.2 De Verkoper is verplicht het Product zonder gebreken aan de Klant te leveren.
6.3 Een klacht kan worden ingediend door de Klant, bijvoorbeeld
1.1.31. schriftelijk aan het adres: ul. Miła 17 loc. 5, 26-600 Radom;
1.1.32. in elektronische vorm via e-mail aan het adres: kontakt@sleep-changer.com.
6.4 De Klant wordt geadviseerd in de omschrijving van de klacht te voorzien: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het voorwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum waarop het gebrek zich heeft voorgedaan; (2) verzoek om de methode om het Product in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst of verklaring van prijsvermindering of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de klant – dit zal de behandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin genoemde vereisten hebben slechts de vorm van een aanbeveling en doen geen afbreuk aan de doeltreffendheid van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht.
6.5 De Verkoper zal onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum van indiening van de klacht van de Klant hierop reageren. Indien een Klant die een consument is, in de uitoefening van zijn rechten onder de garantie, verzocht om vervanging van het artikel of verwijdering van het defect of een verklaring van prijsvermindering, met vermelding van het bedrag waarmee de prijs moet worden verminderd, en de Verkoper niet binnen 14 kalenderdagen op dit verzoek heeft gereageerd, zal worden aangenomen dat het verzoek gerechtvaardigd was.
6.6 De Klant die de garantierechten uitoefent, is verplicht het gebrekkige Product af te leveren op het adres: ul. Miła 17 loc. 5, 26-600 Radom. In het geval van een Klant die een consument is, zijn de kosten van de levering van het Product ten laste van de Verkoper. Indien de levering van het Product door de Klant die een consument is, te moeilijk zou zijn wegens het type van het Product of de wijze waarop het is geïnstalleerd, is de Klant verplicht het Product ter beschikking te stellen van de Verkoper op de plaats waar het Product zich bevindt.
6.7 Overeenkomstig artikel 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van garantie voor het Product jegens de Klant die geen consument is, uitgesloten.

7. BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES EN REGELS VOOR DE TOEGANG TOT DEZE PROCEDURES

7.1 Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid voor een klant die consument is om gebruik te maken van buitengerechtelijke procedures voor de behandeling van klachten en het instellen van vorderingen, alsmede de regels voor toegang tot deze procedures, zijn beschikbaar op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming op het volgende adres https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2 Er is ook een contactpunt bij de voorzitter van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming (telefoon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl of schriftelijk adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warschau), dat onder meer tot taak heeft consumenten bijstand te verlenen bij de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
7.3 De consument heeft de volgende voorbeelden van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures: (1) een verzoek om geschillenbeslechting bij een permanente minnelijke consumentenrechtbank (voor meer informatie, zie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) een verzoek om buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij een provinciale inspecteur van de handelsinspectie (voor meer informatie, zie de website van de inspecteur die bevoegd is voor de plaats van vestiging van de verkoper); en (3) de bijstand van een provinciale (gemeentelijke) consumentenombudsman of een maatschappelijke organisatie die consumentenbescherming tot haar statutaire taken rekent (bv. Consumentenbond, Vereniging van Poolse Consumenten). Advies wordt onder meer verstrekt via e-mail op porady@dlakonsumentow.pl en via de consumentenhulplijn op nummer 801 440 220 (de hulplijn is open op werkdagen, van 8.00 tot 18.00 uur, gesprekskosten volgens het tarief van de exploitant).
7.4 Een platform voor onlinegeschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website met één loket voor consumenten en ondernemers die een buitengerechtelijke beslechting zoeken van een geschil over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een onlineverkoop- of dienstencontract (voor meer informatie, zie de website van het platform zelf of het website-adres van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. HERROEPINGSRECHT

8.1. De consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze overeenkomst binnen 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder kosten, met uitzondering van de in punt. 8.8 van de Algemene Voorwaarden. Toezending van de aangifte vóór het verstrijken van de termijn is voldoende om deze na te leven. De verklaring van intrekking kan bijvoorbeeld worden afgelegd:
1.1.33. schriftelijk aan het adres: ul. Miła 17 lok. 5, 26-600 Radom;
1.1.34. in elektronische vorm via e-mail aan het adres: kontakt@sleep-changer.com.
8.2 Een voorbeeld van een herroepingsformulier is opgenomen in bijlage nr. 2 bij de “Consumer Rights Act” en is bovendien beschikbaar in para. 11 van de verordeningen. De consument kan het voorbeeld formulier gebruiken, maar is daartoe niet verplicht.
8.3 De termijn voor herroeping van de overeenkomst gaat in:
(1) voor een overeenkomst ter uitvoering waarvan de verkoper het product levert en verplicht is zijn eigendom over te dragen (bv. verkoopovereenkomst) – vanaf de inbezitneming van het product door de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, en in geval van een overeenkomst waarbij: (1) een aantal Producten omvat die afzonderlijk, in partijen of in gedeelten worden geleverd – vanaf de inontvangstneming van het laatste Product, partij of gedeelte of (2) bestaat in de regelmatige levering van Producten voor een bepaalde periode – vanaf de inontvangstneming van het eerste Product;
1.1.36. voor andere contracten – vanaf de datum van sluiting van het contract.
8.4 In geval van herroeping van een overeenkomst op afstand, wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten.
8.5 De Verkoper is verplicht om de consument onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de consument dat hij de overeenkomst herroept, alle door de consument gedane betalingen terug te betalen, met inbegrip van de kosten voor de levering van het Product (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de door de consument gekozen leveringswijze anders dan de goedkoopste gewone leveringswijze die beschikbaar is op de Online Winkel). De Verkoper zal de betaling terugbetalen via dezelfde door de consument gebruikte betalingsmethode, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode die geen kosten voor de consument met zich meebrengt. Indien de verkoper niet heeft aangeboden het product zelf bij de consument af te halen, kan de verkoper de terugbetaling van de van de consument ontvangen betaling inhouden totdat hij het product heeft teruggekregen of de consument een bewijs van terugzending heeft overgelegd, al naar gelang welk feit zich het eerst voordoet.
8.6 De consument is verplicht het produkt onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan de verkoper terug te zenden of aan een door de verkoper gemachtigde persoon te overhandigen, tenzij de verkoper heeft aangeboden het produkt zelf af te halen. Om de termijn te respecteren volstaat het het Product terug te zenden voor de vervaldatum. De consument kan het product terugsturen naar het volgende adres: ul. Miła 17 loc. 5, 26-600 Radom.
8.7 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product dat verder ging dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
8.8 Eventuele kosten in verband met de herroeping van de overeenkomst door de consument, die de consument verplicht is te dragen:
1.1.37. Indien de consument voor een andere wijze van levering van het Product heeft gekozen dan de goedkoopste gebruikelijke wijze van levering die op de Online Winkel beschikbaar is, is de Verkoper niet verplicht de consument de extra kosten te vergoeden die de consument heeft gemaakt.
1.1.38. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het Product.
1.1.39. In het geval van een product dat een dienst is, met de uitvoering waarvan – op uitdrukkelijk verzoek van de consument – is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, is de consument die van zijn herroepingsrecht gebruik maakt nadat hij een dergelijk verzoek heeft gedaan, verplicht tot betaling van de tot de herroeping verrichte diensten. Het bedrag van de betaling wordt berekend in verhouding tot de omvang van de prestatie, rekening houdend met de in het contract overeengekomen prijs of vergoeding. Indien de prijs of vergoeding buitensporig hoog is, wordt voor de berekening van dit bedrag uitgegaan van de marktwaarde van de geleverde prestatie.
8.9. De consument heeft geen herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand met betrekking tot overeenkomsten:
1.1.40. (1) voor de levering van diensten, indien de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke instemming van de consument, die vóór de levering van de dienst door de Verkoper ervan op de hoogte is gesteld dat hij na de levering van de dienst door de Verkoper zijn herroepingsrecht zal verliezen; (2) waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kunnen voordoen; (3) waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-gerefabriceerd product is, dat is vervaardigd volgens specificatie van de consument of dient om in zijn individuele behoeften te voorzien; 4) waarbij het voorwerp van de prestatie een product is dat snel bederft of een korte houdbaarheidsperiode heeft; (5) waarbij het voorwerp van de prestatie een Product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen na opening niet kan worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend; (6) waarbij het voorwerp van de prestatie Producten zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn verbonden; (7) waarbij het voorwerp van de prestatie alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft; (8) waarbij de consument de Verkoper uitdrukkelijk verzocht heeft naar hem toe te komen voor het verrichten van dringende herstellings- of onderhoudswerken; indien de Verkoper andere dan de door de consument gevraagde aanvullende diensten verleent of andere dan de voor de uitvoering van de herstelling of het onderhoud benodigde Producten levert, heeft de consument het recht de overeenkomst met betrekking tot de aanvullende diensten of Producten op te zeggen; (9) wanneer het voorwerp van de levering een geluids- of beeldopname of computersoftware is die in een verzegelde verpakking wordt geleverd, indien de verpakking na de levering wordt geopend; 10) voor de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten; (12) voor het verstrekken van andere accommodatie dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten in verband met vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, indien in de overeenkomst de datum of de periode van de dienst is vermeld; (13) voor de levering van digitale inhoud die niet is vastgelegd op een materiële gegevensdrager, indien de prestatie met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn en nadat de verkoper de consument op de hoogte heeft gesteld van het verlies van het herroepingsrecht.
8.10 De in dit artikel 8 van de voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende de consument zijn vanaf 1 januari 2021 en voor overeenkomsten die vanaf die datum tot stand komen ook van toepassing op de Klant of de Klant die een natuurlijk persoon is die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, indien uit de inhoud van deze overeenkomst voortvloeit dat deze voor deze persoon geen professioneel karakter heeft dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen in het Centraal Register en Gegevens betreffende Bedrijfsactiviteiten.

9. VOORZIENINGEN VOOR ONDERNEMERS

9.1 Deze afdeling 9 van de Algemene Voorwaarden en alle daarin opgenomen bepalingen zijn gericht tot en dus slechts bindend voor een Klant of Opdrachtgever die geen consument is, en vanaf 1 januari 2021 en voor overeenkomsten die vanaf die datum zijn gesloten, die niet tevens een natuurlijk persoon is die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van de overeenkomst volgt dat deze voor die persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen in het Centraal Register en Informatie over Bedrijfsactiviteiten.
9.2 De Verkoper heeft het recht om zich uit de Koopovereenkomst terug te trekken binnen 14 kalenderdagen na de datum van het sluiten ervan. De terugtrekking uit de verkoopovereenkomst kan in dit geval zonder opgave van redenen geschieden en geeft geen aanleiding tot vorderingen van de Klant jegens de Verkoper.
9.3 De Verkoper heeft het recht om de beschikbare betalingswijzen te beperken, met inbegrip van het eisen van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, ongeacht de door de Klant gekozen betalingswijze en het feit van het sluiten van een Verkoopovereenkomst.
9.4 Dienstverlener kan de overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen door een daartoe strekkende verklaring aan Klant te sturen.
9.5 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener/Verkoper jegens de Klant/Opdrachtgever, ongeacht zijn rechtsgrond, is – zowel in het kader van één enkele vordering als voor alle vorderingen tezamen – beperkt tot het bedrag van de krachtens de Koopovereenkomst betaalde prijs en leveringskosten, doch tot ten hoogste het bedrag van duizend PLN. De in de vorige zin bedoelde beperking van het bedrag geldt voor alle vorderingen van de Klant/Opdrachtgever tegen de Dienstverlener/Verkoper, ook in geval er geen Verkoopovereenkomst is of deze geen verband houdt met een Verkoopovereenkomst. De dienstverlener/verkoper is jegens de ontvanger van de dienst/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de bij het sluiten van het contract voorzienbare typische schade en niet voor gederfde winst. De Verkoper is evenmin aansprakelijk voor enige vertraging in het vervoer van de zending.
9.6 Alle geschillen die tussen de Verkoper/Dienstverlener en de Klant/opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Verkoper/Dienstverlener.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 Contracten die via de Online Winkel worden gesloten, worden in de Poolse taal gesloten.
10.2 Wijziging van voorwaarden en condities:
1.1.41. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen om belangrijke redenen, te weten: wijzigingen in de wetgeving; wijzigingen in de betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van deze Voorwaarden.
1.1.42 In geval van totstandkoming van overeenkomsten van doorlopende aard op basis van deze voorwaarden (bijvoorbeeld levering van Elektronische Diensten – Account), zullen de gewijzigde voorwaarden voor de Klant bindend zijn indien aan de vereisten van de artikelen 384 en 384[1] van het Burgerlijk Wetboek is voldaan, dat wil zeggen dat de cliënt op correcte wijze van de wijzigingen in kennis is gesteld en niet binnen 15 kalenderdagen na de datum van kennisgeving de overeenkomst heeft opgezegd. Indien de wijziging van de voorwaarden leidt tot de invoering van nieuwe kosten of een verhoging van de huidige kosten, heeft de ontvanger van de dienst het recht de overeenkomst op te zeggen.
1.1.43. Indien op basis van deze Voorwaarden overeenkomsten van een andere aard dan doorlopende overeenkomsten (bijvoorbeeld Koopcontracten) worden gesloten, zullen de wijzigingen in de Voorwaarden op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten die de Afnemers van de Dienst/klanten hebben verworven vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in de Voorwaarden, in het bijzonder zullen de wijzigingen in de Voorwaarden geen afbreuk doen aan reeds geplaatste of geplaatste Orders en Koopcontracten die zijn gesloten, uitgevoerd of uitgevoerd.
10.3 Aangelegenheden die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, worden beheerst door de algemeen toepasselijke bepalingen van het Poolse recht, in het bijzonder: Burgerlijk Wetboek; de wet betreffende de verlening van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad 2002, nr. 144, punt 1204, als gewijzigd); de wet betreffende consumentenrechten; en andere relevante bepalingen van algemeen toepasselijk recht.

11. VOORBEELD FORMULIER VOOR HERROEPING (BIJLAGE 2 VAN DE WET INZAKE CONSUMENTENRECHTEN)

Voorbeeld formulier voor herroeping
(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Geadresseerde:
SEOSPACE RAFAŁ KITA
Miła Straat 17 loc. 5, 26-600 Radom
sleep-changer.com
kontakt@sleep-changer.com

– Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij ons terugtrek(t)(en) uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*) de overeenkomst betreffende de levering van de volgende goederen(*) de overeenkomst betreffende de verrichting van de volgende goederen(*)/de overeenkomst betreffende de verrichting van de volgende dienst(*)

– Datum van sluiting van de overeenkomst(*)/ontvangst(*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

1. ADVIEZEN IN DE INTERNETWINKEL

1.1 Een klant van de Online Winkel kan vrijwillig en kosteloos een oordeel te geven over aankopen in de Online Winkel. Het onderwerp van het advies kan ook een beoordeling, een foto of een recensie van het gekochte zijn product in de Online Winkel.
1.2 De Verkoper zendt, na aankopen in de Online Winkel, aan de Klant een e-mailbericht met een verzoek om advies en een link naar een onlineformulier voor zijn onlineformulier voor de afgifte ervan – met het onlineformulier kunt u vragen van de verkoper over de aankoop, evalueer het, voeg uw eigen beschrijving toe betreffende uw mening en een foto van uw aankoop.
met het online formulier kunt u de vragen van de verkoper over uw aankoop beantwoorden, de aankoop beoordelen, uw eigen beschrijving van de beoordeling en een foto van het gekochte product toevoegen. Als u niet feedback te geven na ontvangst van de eerste uitnodiging om feedback te geven. Verkoper zal de uitnodiging opnieuw versturen.
1.3 Een advies kan alleen worden gegeven door een Klant die een aankoop heeft gedaan in de Online Winkel van de Verkoper.
1.4 De door de Klant ingediende meningen worden door de Verkoper gepubliceerd in de Online Winkel en op het TrustMoney visitekaartje.
1.5 Het indienen van beoordelingen mag door de klant niet worden gebruikt voor illegale activiteiten, in het bijzonder onwettige activiteiten, in het bijzonder activiteiten die een daad van oneerlijke concurrentie vormen tegen de Verkoper, of handelingen die inbreuk maken op persoonlijke rechten,
intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de Verkoper of derden.
1.6 Een advies kan alleen worden afgegeven voor de producten die daadwerkelijk bij de Verkoper zijn gekocht Online winkel van de verkoper. Het is verboden fictieve/voorgewende verkoopovereenkomsten te sluiten verkoopcontracten om een advies te kunnen uitbrengen. De auteur van een advies kan niet de Verkoper of zijn werknemers, ongeacht de arbeidsbasis.
1.7 Een advies kan te allen tijde door de auteur worden verwijderd.

Winkelwagen
Scroll naar boven