VOORWAARDEN VAN HET AFFILIATE PROGRAMMA

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. De Organisator van het Affiliateprogramma is RAFAŁ KITA, handelend onder de naam SEOSPACE RAFAŁ KITA, ingeschreven in het centraal register van bedrijfsactiviteiten en -informatie van de Republiek Polen onder leiding van de minister bevoegd voor economie, met als adres van de bedrijfszetel en het adres voor dienstverlening: ul. Miła 17 lok. 5, 26-600 Radom, NIP 9482548510, REGON 146647205, e-mailadres: kontakt@sleep-changer.com.
1.2. Het Affiliate-programma wordt georganiseerd in de onlineshop die wordt beheerd door de Organisator en beschikbaar is op: www.sleep-changer.com.
1.3. Alle begrippen die niet in deze Voorwaarden zijn gedefinieerd en die met een hoofdletter beginnen (bijvoorbeeld Verkoopcontract), dienen te worden begrepen overeenkomstig hun definitie in de regels van de Online Shop.
1.4. Dit Affiliate-programma is gericht tot alle klanten van de Online Shop die een geregistreerde rekening hebben.


2. DEFINITIES:


2.1. De in deze Voorwaarden gebruikte termen betekenen:
1.1.1. KLANT, DEELNEMER – (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen waarin de algemeen toepasselijke wetgeving voorziet, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) een rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid en waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent, die voornemens is deel te nemen of deelneemt aan het Affiliateprogramma.
1.1.2. REFERRING KLANT – een Klant die zich bij het Affiliateprogramma aansluit door een Account aan te maken en zijn/haar in de Online Shop gegenereerde Kortingscode of Referentielink naar een andere persoon te sturen.
1.1.3. ONTVANGSTEN KLANT – (1) een Klant die zich bij het Affiliateprogramma aansluit door een Bestelling in de Online Shop te plaatsen en bij het plaatsen van de Bestelling de Kortingscode te verstrekken die hem/haar door de Verwijzende Klant is toegezonden; (2) een Klant die de website van de Online Shop heeft bezocht nadat hij/zij op de Referentielink heeft geklikt die hem/haar door de Verwijzende Klant is toegezonden en die vervolgens een Account in de Online Shop heeft geregistreerd.
1.1.4. REFERENTIEVERWIJZING – een unieke reeks tekens ter identificatie van de Verwijzende Klant in de Online Shop.
1.1.5. RABATCODE – een unieke reeks tekens ter identificatie van de Verwijzende Klant in de Online Shop, die de Verwijzende Klant kan gebruiken om korting te krijgen op Bestellingen in de Online Shop.
1.1.6. CIVIL CODE – de wet op het burgerlijk wetboek van 23 april 1964. (Dz.U. Nr. 16, punt 93, als gewijzigd).
1.1.7. ORGANISATOR – RAFAŁ KITA die onder de naam SEOSPACE RAFAŁ KITA een handelsactiviteit uitoefent en ingeschreven is in het centraal register van economische activiteiten en informatie van de Republiek Polen onder leiding van de minister bevoegd voor economie, met adres van de handelszaak en domicilie: ul. Miła 17 lok. 5, 26-600 Radom, NIP 9482548510, REGON 146647205, e-mailadres: kontakt@sleep-changer.com.
1.1.8. PARTNERSHIP-PROGRAMMA – dit door de Organisator overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden georganiseerde Klantenpartnerschapsprogramma.
1.1.9. REGLEMENT VAN ORDE – dit reglement van het Affiliate-programma.
1.1.10. INTERNET SHOP – de online shop van de Organisator is beschikbaar op het volgende internetadres: www.sleep-changer.com.


3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET PARTNERPROGRAMMA


3.1. Elke klant kan deelnemen aan het Affiliate Programma. Deelname aan het Partnerprogramma is vrijwillig.
3.2. De Verwijzende Klant kan alleen de Klant zijn die het Account heeft aangemaakt.
3.3. De klant kan zich op vier manieren bij het Affiliate Programma aansluiten:
1.1.11. Wanneer hij/zij de door de Organisator gegenereerde Kortingscode doorstuurt naar een andere persoon die vervolgens een Bestelling plaatst in de Online Shop door de door de Verwijzende Klant gestuurde Kortingscode in te voeren in het Bestelformulier.
1.1.12. Wanneer hij/zij de website van de Online Shop bezoekt en vervolgens een Bestelling plaatst in de Online Shop door in het Bestelformulier de door de Verwijzende Klant toegezonden Code aan te geven.
1.1.13. Wanneer zij een door de Organisator gegenereerde Referentielink naar een andere persoon sturen die vervolgens een Account bij de Online Shop registreert.
1.1.14. Wanneer hij of zij de site van de Online Shop bezoekt nadat hij of zij op de door de Verwijzende Klant verzonden Verwijzingslink heeft geklikt en vervolgens een Account bij de Online Shop registreert.
3.4. De klant die aan het Affiliateprogramma deelneemt, is verplicht feitelijk juiste informatie te verstrekken. De klant is verplicht, in geval van wijziging van de verstrekte gegevens, deze bij te werken via de Online Shop, in het Beheerpaneel Accountinstellingen.
3.5. De Deelnemer is verplicht het Affiliateprogramma te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden, met inachtneming van de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de Organisator en van derden. Het is de deelnemer verboden onwettige inhoud aan te bieden.


4. DE VOORWAARDEN VOOR HET ORGANISEREN VAN HET PARTNERPROGRAMMA


4.1. Het Partnerprogramma is geldig van 16.09.2021 tot nader order.
4.2. De Verwijzende Klant streeft ernaar zoveel mogelijk Verwijzende Klanten te werven door hen actief aan te moedigen gebruik te maken van het productaanbod van de Online Shop. Daartoe verspreidt de Verwijzende Klant zijn/haar Code of Referentielink op eigen houtje en op eigen risico, die te vinden is in het Klantenaccountpaneel.
4.3. De Referral Klant die een Account registreert na het verstrekken van de Code die hem/haar door de Referral Klant is toegezonden, ontvangt speciale kortingen op de aankoop van Producten in de Online Shop. In geval van toetreding tot het Affiliate Programma overeenkomstig artikel. 3.3.4 van de Algemene Voorwaarden, ontvangt de Verwijzende Klant geen speciale korting.
4.4. Voor elke Bestelling die door een Referral Klant via de Online Shop wordt geplaatst, ontvangt de Referral Klant een commissie van 10% van de brutowaarde van de geplaatste Bestelling. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de waarde van de Bestelling.
4.5. De voorwaarde voor het ontvangen van commissies op het Verkoopcontract afgesloten door de Verwezen Klant is de volledige betaling van de bestelde Producten. De provisie voor de aangekochte Producten zal op het Account van de Verwijzende Klant worden bijgeschreven na het verstrijken van 30 dagen vanaf de datum dat de Bestelling door de Verwijzende Klant werd geplaatst.
4.6. In de Online Shop heeft de Verwijzende Klant in het Accountbeheerpaneel de mogelijkheid om het bedrag van de aan hem/haar toegekende commissies op elk moment te controleren.


5. REGELS VOOR DE BETALING VAN PROVISIE


5.1. De Organisator betaalt de Verwijzende Klant de opgebouwde provisie indien het totaal te betalen bedrag hoger is dan PLN 500 netto.
5.2. De Organisator zal de opgebouwde provisie rechtstreeks betalen op de bankrekening die door de Verwijzende Klant is opgegeven op basis van de door de Verwijzende Klant opgestelde BTW-factuur/overeenkomst van de opdracht en de daarin vervatte afspraken/rekening van de Verwijzende Klant of het verzoek per e-mail.
5.3. De Verwijzende Klant is verplicht om te voldoen aan alle fiscale vereisten die door de algemeen geldende wetgeving worden gesteld in verband met de aan hem verleende opdracht.


6. PERSOONSGEGEVENS


6.1. De beheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de bepalingen van dit reglement is de Organisator (hierna: “Beheerder”). Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) – hierna “RODO” of de “RODO-verordening” genoemd.
6.2. De Beheerder zal persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden, gedurende de periode en op basis van de beginselen die in dit deel van de Voorwaarden zijn aangegeven. Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, hoewel het niet verstrekken van de persoonsgegevens die nodig zijn om van het Affiliate-programma te kunnen profiteren, tot gevolg zal hebben dat men er geen gebruik van kan maken. De voor de verwerking verantwoordelijke draagt bijzondere zorg voor de bescherming van de belangen van de personen wier persoonsgegevens hij verwerkt, en is met name verantwoordelijk en ziet erop toe dat de door hem verzamelde gegevens: (1) rechtmatig worden verwerkt; (2) voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet worden onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden; (3) inhoudelijk correct en toereikend zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; (4) in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken; en (5) worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking en het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen met wisselende waarschijnlijkheid en ernst, neemt de beheerder passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking overeenkomstig de RODO-verordening wordt uitgevoerd en om dit te kunnen aantonen. Deze maatregelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt. De beheerder gebruikt technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden langs elektronische weg toegezonden persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.
6.3. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft het recht persoonsgegevens te verwerken indien en voor zover aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer bepaalde doeleinden; (2) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voordat een overeenkomst wordt gesloten; (3) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke voor de verwerking rust; of (4) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
6.4. De verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking vereist het bestaan van ten minste één van de hierboven voor elk geval aangegeven gronden. De specifieke gronden voor de verwerking door de Beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten van de Internetwinkel worden aangegeven in het volgende onderdeel van de Voorwaarden – onder verwijzing naar het specifieke doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.
6.5. De voor de verwerking verantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden, op de volgende gronden en gedurende de volgende periode:

Doel van de gegevensverwerkingRechtsgrondslag voor gegevensverwerkingBewaartermijn van de gegevens
uitvoering van het Affiliateprogramma door de Organisator of het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan de deelname aan het AffiliateprogrammaArtikel 6, lid 1. 1(f) van de RODO-Verordening (legitiem juridisch belang) – de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van de Beheerder – bestaande uit het realiseren van de doelstellingen van het beloofde Affiliate-programma en het in staat stellen van Affiliates om deel te nemen en provisies te verdienen in overeenstemming met de regels van het programma
De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het legitieme belang dat door de Administrateur wordt nagestreefd, maar niet langer dan tot het moment waarop de deelname van de Affiliate aan het Affiliate-programma op enigerlei wijze wordt beëindigd.
Direct marketingArtikel 6, lid 1. 1(f) van de RODO Verordening (gerechtvaardigd belang van de Beheerder) – de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder – bestaande uit het behartigen van de belangen en het goede imago van de Beheerder, haar activiteiten, de Online Shop en het streven naar de verkoop van ProductenDe gegevens worden opgeslagen voor de duur van het legitieme belang dat door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd, maar niet langer dan de verjaringstermijn van de vorderingen van de verantwoordelijke voor de verwerking tegen de betrokkene in verband met de zakelijke activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met de uitoefening van bedrijfsactiviteiten is drie jaar) De voor de verwerking verantwoordelijke mag de gegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden indien de betrokkene hiertegen daadwerkelijk bezwaar maakt.
MarketingArtikel 6, lid 1. 1, onder a), van de RODO-verordening (toestemming) – de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door de verantwoordelijke voor de verwerking
De gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn of haar toestemming voor verdere verwerking voor dit doel intrekt.
Het instellen, doen gelden of verdedigen van vorderingen die de Beheerder in verband met het Affiliateprogramma kan doen gelden of die tegen de Beheerder kunnen worden ingesteldArtikel 6, lid 1. 1(f) van de RODO-verordening (rechtmatig belang van de administrateur) – verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de rechtmatige belangen van de administrateur – bestaande in het vaststellen, doen gelden of verdedigen van vorderingen die de administrateur kan instellen of die tegen de administrateur kunnen worden ingesteld
De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het bestaan van het door de Beheerder nagestreefde rechtmatige belang, maar niet langer dan voor de verjaringstermijn van vorderingen die tegen de Beheerder kunnen worden ingesteld (de basisverjaringstermijn voor vorderingen tegen de Beheerder is zes jaar).


6.6. Het is noodzakelijk dat de Beheerder gebruik maakt van de diensten van externe partijen. De voor de verwerking verantwoordelijke doet alleen een beroep op dergelijke verwerkers die voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen zodat de verwerking voldoet aan de voorschriften van de RODO-verordening en de rechten van de betrokkenen worden beschermd.
6.7. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft alleen gegevens door wanneer dit noodzakelijk is voor het specifieke doel van de verwerking van persoonsgegevens en alleen voor zover dit noodzakelijk is om dat doel te bereiken. De persoonsgegevens van klanten kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:
1.1.15. dienstverleners die de Beheerder technische, IT- en organisatorische oplossingen leveren die de Beheerder in staat stellen zijn bedrijfsactiviteit uit te voeren, met inbegrip van de Internetwinkel, het Affiliate-programma en de geleverde Elektronische diensten (met name leveranciers van computersoftware voor het beheer van de Internetwinkel, aanbieders van e-mail en hosting en leveranciers van software voor bedrijfsbeheer en technische ondersteuning aan de Beheerder) – de Beheerder zal de verzamelde persoonsgegevens van de Klant alleen aan de geselecteerde dienstverlener die namens de Beheerder optreedt, ter beschikking stellen in het geval en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het gegeven doel van de gegevensverwerking uit hoofde van deze bepaling. 6 van het Reglement voor de procesvoering.
1.1.16. verleners van boekhoudkundige, juridische en adviserende diensten die boekhoudkundige, juridische of adviserende ondersteuning verlenen aan de Beheerder (met name een accountantskantoor, een advocatenkantoor of een incassobureau) – de Beheerder zal de verzamelde persoonsgegevens van de Cliënt alleen ter beschikking stellen van de geselecteerde dienstverlener die namens hem/haar optreedt, in het geval en voor zover dit noodzakelijk is om het gegeven doel van de gegevensverwerking in overeenstemming met dit punt te verwezenlijken. 6 van het Reglement voor de procesvoering.
6.8. Eenieder heeft het recht om controle uit te oefenen op de verwerking van de hem betreffende gegevens in het gegevensbestand van de beheerder, en met name het recht om te verzoeken om aanvulling, bijwerking, rectificatie van persoonsgegevens, tijdelijke of permanente opschorting van de verwerking of verwijdering van die gegevens indien deze onvolledig, achterhaald of onwaar zijn of in strijd met de wet zijn verzameld of niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld.
1.1.17. Recht op toegang, rectificatie, beperking, uitwissing of portabiliteit – De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, rectificatie, uitwissing (“recht om te worden vergeten”) of beperking van de verwerking te verzoeken, heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De specifieke voorwaarden voor de uitoefening van de hierboven vermelde rechten zijn vermeld in artikel. 15-21 van de RODO-verordening.
1.1.18. Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken – de persoon wiens gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt op basis van de gegeven toestemming (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 6, lid 2, onder b)). 9(1). 2, onder a), van de RODO-verordening), dan heeft hij het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is verricht voordat deze werd ingetrokken.
1.1.19. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – de persoon wiens gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op de wijze en op de wijze als bepaald in de bepalingen van de RODO-verordening en de Poolse wetgeving, met name de wet op de bescherming van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in Polen is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
1.1.20. Recht van bezwaar – De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. (e) (openbaar belang of taken) of (f) (rechtmatig belang van de voor de verwerking verantwoordelijke), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. In dat geval mag de voor de verwerking verantwoordelijke deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke het bestaan kan aantonen van dwingende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of gronden voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een vordering.
1.1.21. Het recht om bezwaar te maken tegen de Direct marketing – wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.
1.1.22. Om de in dit punt bedoelde rechten uit te oefenen. 6 van de Voorwaarden, kan contact met de Beheerder worden opgenomen door schriftelijk of per e-mail een passend bericht te sturen naar het adres van de Beheerder dat aan het begin van de Voorwaarden is vermeld.


7. ANNULERINGSVOORWAARDEN


7.1. De klant kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden afzien van deelname aan het Affiliateprogramma door een daartoe strekkende verklaring te sturen naar de Organisator, bijvoorbeeld per e-mail naar: kontakt@sleep-changer.com. Ontslag is met onmiddellijke ingang. De klant kan de resterende provisies overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Voorwaarden binnen 14 dagen na de datum van annulering van de deelname aan het Affiliate-programma betalen.
7.2. De Organisator heeft het recht om het Affiliateprogramma te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. In een dergelijke situatie zal de Deelnemer door de Organisator op de hoogte worden gebracht door middel van een bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat bij de registratie van het Account is opgegeven. De cliënt heeft recht op de gecumuleerde provisie tot het verstrijken van de opzeggingstermijn.


8. KLACHTENPROCEDURE


8.1. Klachten met betrekking tot het Affiliateprogramma kunnen door de Klant worden ingediend, bijvoorbeeld per e-mail aan: kontakt@sleep-changer.com.
8.2. Het verdient aanbeveling dat de beschrijving van de klacht zoveel mogelijk informatie en omstandigheden betreffende het voorwerp van de klacht bevat, met name het type en de datum van de onregelmatigheid en de contactgegevens – dit zal het voor de Organisator gemakkelijker en sneller maken om de klacht te behandelen. De in de vorige zin vermelde vereisten hebben slechts de vorm van een aanbeveling en hebben geen invloed op de doeltreffendheid van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht.
8.3. De Organisator zal onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de klacht, op de klacht reageren.


9. SLOTBEPALINGEN


9.1. Het Affiliate-programma wordt uitgevoerd in de Poolse taal.9.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden om zwaarwegende redenen, te weten: wetswijzigingen voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van deze Voorwaarden; wijzigingen in de voorwaarden voor deelname aan het Affiliate-programma. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn bindend voor de Klant indien de vereisten van Art. 384 en 384[1] van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen dat de Klant naar behoren in kennis is gesteld van de wijzigingen en zijn deelname aan het Affiliate-programma niet binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving heeft beëindigd.
9.3. Aangelegenheden die niet onder deze Voorwaarden vallen, worden beheerst door de Regels en Verordeningen van de Internetwinkel, bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en andere relevante bepalingen van algemeen toepasselijk Pools recht.

Winkelwagen
Scroll naar boven