PRIVACY BELEID
ONLINE WINKEL SLEEP-CHANGER.COM

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De onlineshop op het internetadres www.sleep-changer.com wordt beheerd door RAFAŁ KITA.
die een bedrijf exploiteert onder de naam SEOSPACE RAFAŁ KITA die is ingeschreven in het centrale register en
Informatie over de economische activiteit van de Republiek Polen, bijgehouden door een minister bevoegd voor aangelegenheden van
economy, having: business address and address for service: ul. Miła 17 lok. 5, 26-600
Radom, NIP 9482548510, REGON 146647205, e-mailadres: kontakt@sleep-changer.com, nummer
Telefoon: 798 940 921.

1.2 De beheerder van de persoonsgegevens die via de internetwinkel worden verzameld is RAFAŁ KITA die handelsactiviteiten verricht onder de naam SEOSPACE RAFAŁ KITA, ingeschreven in het Centraal Registratie- en Informatiecentrum. De gegevens verzameld via de internetwinkel worden verzameld door RAFAŁ KITA, een eenmanszaak onder de bedrijfsnaam SEOSPACE RAFAŁ KITA, ingeschreven in het Centraal Registratie- en Informatiecentrum voor Handelsactiviteiten van de Republiek Polen, onderhouden door het Ministerie van Economische Zaken, gevestigd en adres voor betekening: ul. Miła 17 lok. 5, 26-600 Radom, NIP 9482548510, REGON 146647205, e-mailadres: kontakt@sleep-changer.com, telefoonnr: 798 940 921 – hierna te noemen de “Beheerder” en tegelijkertijd de Dienstverlener van de Internetwinkel en de Verkoper.

1.3.Persoonsgegevens in de Online Shop worden door de Beheerder verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemeneverordeninggegevensbescherming) – hierna“RODO” of de“RODO-verordening” genoemd. Officiële tekst van de RODO-verordening: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Het gebruik van de Online Shop, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Ook de verstrekking van persoonsgegevens door de Klant of Cliënt die de Online Shop gebruikt, geschiedt op vrijwillige basis, behoudens twee uitzonderingen: (1) het sluiten van contracten met de administrateur – Het niet verstrekken van persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor het verlenen van een Elektronische Dienst met de Beheerder in de gevallen en in de mate zoals gespecificeerd op de website van de Internetwinkel alsmede in de Regels en Richtlijnen van de Internetwinkel en dit Privacybeleid, leidt tot de onmogelijkheid om een dergelijke overeenkomst te sluiten. De verstrekking van persoonsgegevens is in dit geval een contractuele verplichting en indien de betrokkene het contract in kwestie met de verantwoordelijke voor de verwerking wenst te sluiten, is hij of zij verplicht de vereiste gegevens te verstrekken. Telkens wanneer de omvang van de voor het sluiten van een overeenkomst vereiste gegevens vooraf wordt aangegeven op de website van de internetwinkel en in het reglement van de internetwinkel; (2) Statutaire verplichtingen van de controleur – het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke verplichting is die voortvloeit uit algemeen toepasselijke wetten die de Beheerder een verplichting opleggen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld het verwerken van gegevens ten behoeve van het bijhouden van een belasting- of boekhouding) en het niet verstrekken van dergelijke gegevens de Beheerder zal beletten dergelijke verplichtingen na te komen.

1.5.De voor de verwerking verantwoordelijke draagt bijzondere zorg voor de bescherming van de belangen van de personen wier persoonsgegevens hij verwerkt, en is met name verantwoordelijk en ziet erop toe dat de door hem verzamelde gegevens: (1) rechtmatig worden verwerkt; (2) voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet worden onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden; (3) inhoudelijk correct en toereikend zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; (4) in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken; en (5) worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen.

1.6.Gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking en het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst, legt de beheerder passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om te waarborgen dat de verwerking overeenkomstig de RODO-verordening wordt uitgevoerd en om dit te kunnen aantonen. Deze maatregelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt. De beheerder past technische maatregelen toe om te voorkomen dat onbevoegden langs elektronische weg verzonden persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.

1.7.Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen die in dit privacybeleid voorkomen en met een hoofdletter beginnen (bv. Verkoper, Online Shop, Elektronische Dienst) dienen te worden begrepen overeenkomstig hun definitie in de Regels van de Online Shop die beschikbaar zijn op de pagina’s van de Online Shop.

2. GRONDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2.1.De voor de verwerking verantwoordelijke heeft het recht persoonsgegevens te verwerken indien en voor zover aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer bepaalde doeleinden; (2) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voordat een overeenkomst wordt gesloten; (3) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke voor de verwerking rust; of (4) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

2.2.De verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking vereist in elk geval het bestaan van ten minste één van de in punt. 2.1 van het privacybeleid. De specifieke gronden voor de verwerking door de Beheerder van de persoonsgegevens van Ontvangers van Diensten en Klanten van de Internetwinkel worden aangegeven in het volgende gedeelte van het privacybeleid – onder verwijzing naar het respectieve doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.

3. DOEL, GRONDSLAG EN DUUR VAN DE GEGEVENSVERWERKING IN DE ONLINEWINKEL

3.1.In elk geval vloeien het doel, de grondslag, de periode en de ontvangers van de door de Beheerder verwerkte persoonsgegevens voort uit de door de respectieve Ontvanger van de Dienst of Klant in de Online Shop of door de Beheerder ondernomen activiteiten.

3.2. De verantwoordelijke voor de verwerking kan persoonsgegevens binnen de Online Shop verwerken voor de volgende doeleinden, op de gronden en voor de perioden die in de onderstaande tabel zijn aangegeven:

Doel van de gegevensverwerkingRechtsgrondslag voor gegevensverwerkingBewaartermijn van de gegevens
het uitvoeren van een verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van een elektronische dienst of het verrichten van handelingen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van voornoemde overeenkomstenArtikel 6, lid 1. 1, onder b), van de RODO-verordening (uitvoering van een overeenkomst) – de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomstDe gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering, de beëindiging of het anderszins verstrijken van de gesloten Koopovereenkomst of Elektronische Dienstverleningsovereenkomst.
Direct marketing
Artikel 6, lid 1. 1(f) van de RODO Verordening (gerechtvaardigd belang van de Beheerder) – verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder – bestaande uit het behartigen van de belangen en het goede imago van de Beheerder, zijn Online Shop en het streven om Producten te verkopen
De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het legitieme belang dat door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd, maar niet langer dan de verjaringstermijn van de vorderingen van de verantwoordelijke voor de verwerking tegen de betrokkene in verband met de zakelijke activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met de bedrijfsuitoefening is drie jaar en voor de Koopovereenkomst twee jaar).
De voor de verwerking verantwoordelijke mag de gegevens niet voor direct-marketingdoeleinden verwerken indien de betrokkene hiertegen op doeltreffende wijze bezwaar maakt.
MarketingArtikel 6, lid 1. 1, onder a), van de RODO-verordening (toestemming) – de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door de verantwoordelijke voor de verwerkingDe gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn of haar toestemming voor verdere verwerking voor dit doel intrekt.
Uitspraak van de klant over de gesloten verkoopovereenkomstArtikel 6, lid 1. 1, onder a), van de RODO-verordening – de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op het uitbrengen van een adviesDe gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn of haar toestemming voor verdere verwerking voor dit doel intrekt.
Het bijhouden van de belastingboekenArtikel 6, lid 1. 1, onder c), van de RODO-verordening in samenhang met. van Art. 86 § 1 van de belastingverordening, d.w.z. van 17 januari 2017. (Staatsblad 2017, punt 201, als gewijzigd) – de verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting van de beheerderDe gegevens worden bewaard gedurende de periode die is voorgeschreven door de wet die de Administrateur verplicht een belastingadministratie bij te houden (tot het verstrijken van de verjaringstermijn van de belastingplicht, tenzij in de belastingwetgeving anders is bepaald).
het instellen, doen gelden of verdedigen van vorderingen die de administrateur kan doen gelden of die tegen de administrateur kunnen worden ingesteldArtikel 6, lid 1. 1(f) van de RODO-verordening (rechtmatig belang van de administrateur) – verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de rechtmatige belangen van de administrateur – bestaande in het vaststellen, doen gelden of verdedigen van vorderingen die de administrateur kan instellen of die tegen de administrateur kunnen worden ingesteldDe gegevens worden opgeslagen voor de duur van het bestaan van het door de Beheerder nagestreefde rechtmatige belang, maar niet langer dan voor de verjaringstermijn van vorderingen die tegen de Beheerder kunnen worden ingesteld (de basisverjaringstermijn voor vorderingen tegen de Beheerder is zes jaar).
Gebruik van de website van de Online Shop en zorgen voor de goede werking ervanArtikel 6, lid 1. 1, onder f), van de RODO-verordening (rechtmatig belang van de beheerder) – de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de rechtmatige belangen van de beheerder – bestaande uit de exploitatie en het onderhoud van de website van de onlineshopDe gegevens worden opgeslagen voor de duur van het legitieme belang dat door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd, maar niet langer dan de verjaringstermijn van de vorderingen van de verantwoordelijke voor de verwerking tegen de betrokkene in verband met de zakelijke activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met de bedrijfsuitoefening is drie jaar en voor de Koopovereenkomst twee jaar).
Bijhouden van statistieken en analyseren van het verkeer in de Online ShopArtikel 6, lid 1. 1(f) van de RODO-verordening (legitiem belang van de Beheerder) – de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de Beheerder – bestaande uit het opstellen van statistieken en het analyseren van het verkeer op de Online Shop om de werking van de Online Shop te verbeteren en de verkoop van Producten te verhogenDe gegevens worden opgeslagen voor de duur van het legitieme belang dat door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd, maar niet langer dan de verjaringstermijn van de vorderingen van de verantwoordelijke voor de verwerking tegen de betrokkene in verband met de zakelijke activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met de bedrijfsuitoefening is drie jaar en voor de Koopovereenkomst twee jaar).

4. ONTVANGERS VAN GEGEVENS IN DE ONLINE WINKEL

4.1.Voor het goed functioneren van de Internetwinkel, inclusief de uitvoering van gesloten Koopovereenkomsten, is het noodzakelijk dat de Beheerder gebruik maakt van de diensten van externe entiteiten (zoals bijv. softwareprovider, koerier of betalingsverwerker). De voor de verwerking verantwoordelijke doet alleen een beroep op dergelijke verwerkers die voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen zodat de verwerking voldoet aan de voorschriften van de RODO-verordening en de rechten van de betrokkenen worden beschermd.

4.2.Persoonsgegevens kunnen door de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een derde land, in welk geval de verantwoordelijke voor de verwerking zich ervan zal vergewissen dat dit gebeurt met betrekking tot een land dat een passend beschermingsniveau biedt – overeenkomstig de RODO-verordening en, in het geval van andere landen, dat de doorgifte plaatsvindt op basis van standaardclausules voor gegevensbescherming. De voor de verwerking verantwoordelijke zorgt ervoor dat de betrokkene een kopie van zijn gegevens kan verkrijgen. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt de verzamelde persoonsgegevens alleen over indien en voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan het specifieke doel van de verwerking in overeenstemming met dit privacybeleid.

4.3.De doorgifte van gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking vindt niet in alle gevallen plaats en niet aan alle ontvangers of categorieën van ontvangers die in het privacybeleid worden genoemd – de verantwoordelijke voor de verwerking draagt alleen gegevens over wanneer dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het gegeven doel van de verwerking van persoonsgegevens en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van dat doel.

4.4.De persoonsgegevens van Afnemers van Diensten en Klanten van de Online Shop kunnen worden meegedeeld aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers:

  1. vervoerders / expediteurs / koeriersmakelaars / beheerders van het magazijn- en/of verzendingsproces – in het geval van een Klant die gebruik maakt van de methode van Productlevering per post of koeriersdienst van de Online Winkel, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar stellen aan de geselecteerde vervoerder, expediteur of tussenpersoon die de verzending namens de Beheerder uitvoert, en als de verzending vanuit een extern magazijn wordt uitgevoerd – aan de entiteit die het magazijn en/of het verzendingsproces behandelt – voor zover dit nodig is om de levering van het Product aan de Klant te voltooien.
  2. Entiteiten die elektronische of creditcardbetalingen af handelen – in het geval van een Klant die gebruik maakt van de elektronische of creditcardbetaalmethode in de Internetwinkel, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar stellen aan een geselecteerde entiteit die in opdracht van de Beheerder de voornoemde betalingen in de Internetwinkel afhandelt, voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de door de Klant verrichte betaling.
  3. kredietverstrekkers/verhuurders – in het geval van een Klant die gebruik maakt van de termijnbetalingsmethode of de leasingbetalingsmethode in de Internetwinkel, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant ter beschikking aan een geselecteerde kredietverstrekker of verhuurder die namens de Beheerder de voornoemde betalingen in de Internetwinkel verzorgt, voor zover dit noodzakelijk is om de door de Klant verrichte betaling te verzorgen.
  4. aanbieders van feedback-enquêtes – in het geval van een Klant die ermee heeft ingestemd zijn of haar mening te geven over een gesloten Koopovereenkomst, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant ter beschikking aan een geselecteerde entiteit die in opdracht van de Beheerder een opiniërend systeem van opiniërende onderzoeken verzorgt over Koopovereenkomsten die in de Internetwinkel zijn gesloten, voor zover dit noodzakelijk is voor de Klant om zijn of haar mening te geven door middel van het opiniërende systeem van opiniërende onderzoeken.
  5. dienstverleners die de Beheerder technische, IT- en organisatorische oplossingen leveren die de Beheerder in staat stellen zijn bedrijfsactiviteit uit te voeren, met inbegrip van de Internetwinkel en de via deze winkel geleverde Elektronische diensten (met name een leverancier van computersoftware voor het runnen van de Online Shop, een e-mail- en hostingprovider en een leverancier van software voor bedrijfsbeheer en technische ondersteuning aan de Beheerder) – zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant alleen aan de geselecteerde provider die namens hem handelt, ter beschikking stellen in het geval en voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het gegeven doel van de gegevensverwerking in overeenstemming met dit Privacybeleid.
  6. boekhoudkundige, juridische en adviserende dienstverleners die boekhoudkundige, juridische of adviserende ondersteuning verlenen aan de Beheerder (in het bijzonder een accountantskantoor, advocatenkantoor of incassobedrijf) – zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant alleen ter beschikking stellen van de gekozen aanbieder die namens hem/haar optreedt, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het gegeven doel van de gegevensverwerking in overeenstemming met dit privacybeleid.

5. PROFILERING IN DE WEBWINKEL

5.1.De RODO-verordening legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op om informatie te verstrekken over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in Art. 22 para. 1 en 4 van de RODO-verordening en, althans in deze gevallen, relevante informatie over de modaliteiten van hun onderneming, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. Met dit in gedachten verstrekt de Beheerder in dit gedeelte van het privacybeleid informatie over mogelijke profilering.

5.2.De Beheerder mag profilering op de Online Shop gebruiken voor direct marketing doeleinden, maar de beslissingen die de Beheerder op basis daarvan neemt, hebben geen betrekking op het sluiten of weigeren van een Verkoopovereenkomst of de mogelijkheid om gebruik te maken van Elektronische Diensten op de Online Shop. Het gebruik van profilering in de Online Shop kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een persoon korting krijgt, dat hem een kortingscode wordt toegestuurd, dat hij wordt herinnerd aan onvoltooide aankopen, dat hem een voorstel wordt gedaan voor een Product dat mogelijk overeenkomt met zijn interesses of voorkeuren, of dat hem betere voorwaarden worden geboden dan het standaardaanbod van de Online Shop. Ondanks de profilering is het de particulier die vrij beslist of hij van de aldus verkregen korting of van betere voorwaarden gebruik wenst te maken en een aankoop in de Online Shop wenst te doen.

5.3.Profilering in de Online Shop omvat de automatische analyse of voorspelling van het gedrag van een persoon op de website van de Online Shop, bijvoorbeeld door een specifiek Product aan het winkelmandje toe te voegen, de pagina van een specifiek Product in de Online Shop te bekijken of door de eerdere geschiedenis van aankopen in de Online Shop te analyseren. Voorwaarde voor een dergelijke profilering is dat de Beheerder over de persoonsgegevens van de betrokkene beschikt om hem vervolgens bijvoorbeeld een kortingscode te kunnen toesturen.

5.4.De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat voor de betrokkene rechtsgevolgen heeft of voor de betrokkene soortgelijke ingrijpende gevolgen heeft.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

6.1.Recht op toegang, rectificatie, beperking, uitwissing of portabiliteit – De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hij zijn persoonsgegevens toegankelijk maakt, rectificeert, uitwist (“recht om te worden vergeten”) of de verwerking ervan beperkt, heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en heeft het recht op dataportabiliteit. De specifieke voorwaarden voor de uitoefening van de hierboven vermelde rechten zijn vermeld in artikel. 15-21 van de RODO-verordening.

6.2.Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken – de persoon wiens gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt op basis van de gegeven toestemming (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 6, lid 2, onder b)). 9(1). 2, onder a), van de RODO-verordening), heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming is verricht vóór de intrekking daarvan.

6.3. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit – de persoon wiens gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op de wijze en volgens de procedure die zijn gespecificeerd in de bepalingen van de RODO-verordening en de Poolse wetgeving, met name de wet op de bescherming van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in Polen is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

6.4.Recht van bezwaar – De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op grond van Art. 6 para. 1 lit. (e) (openbaar belang of taken) of (f) (rechtmatig belang van de voor de verwerking verantwoordelijke), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. In dat geval mag de voor de verwerking verantwoordelijke deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke het bestaan kan aantonen van dwingende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of gronden voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een vordering.

6.5.Het recht om bezwaar te maken tegen de direct marketing – wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.

6.6.Om de rechten waarnaar in dit deel van het privacybeleid wordt verwezen uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Beheerder door een desbetreffend bericht schriftelijk of per e-mail te sturen naar het adres van de Beheerder dat aan het begin van het privacybeleid staat vermeld of door gebruik te maken van het contactformulier dat op de website van de Online Winkel beschikbaar is.

7. COOKIES IN DE WEBWINKEL EN ANALYTICS

7.1.Cookies zijn kleine tekstinformatie in de vorm van tekstbestanden die door een server wordt verstuurd en op de website van de Internet Shop wordt opgeslagen (bijv. op de harde schijf van een computer, laptop of geheugenkaart van een smartphone – afhankelijk van het apparaat dat door de bezoeker van onze Internet Shop wordt gebruikt). Gedetailleerde informatie over Cookies en de geschiedenis van hun creatie zijn te vinden m. in. hier: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.De Cookies die door de Website van de Online Shop kunnen worden verzonden, kunnen in verschillende types worden onderverdeeld, volgens de volgende criteria:

Vanwege hun leverancier:Als gevolg van hun opslagperiode op het apparaat van de persoon die de website van de Online Shop bezoekt:Met het oog op het doel van hun gebruik

– eigen (gemaakt door de website van de online winkel van de beheerder)

– die toebehoren aan derden (andere dan de Beheerder)
– sessie (die wordt opgeslagen totdat u uitlogt uit de Online Shop of uw webbrowser uitschakelt) en

– permanent (opgeslagen voor een specifieke periode, bepaald door de parameters van elk bestand, of totdat het handmatig wordt verwijderd)

– functioneel/voorkeur (waardoor de webpagina van de Online Shop kan worden aangepast aan de voorkeuren van de bezoeker),

– analytische en prestatieanalyses (verzamelen van informatie over hoe de website van de onlineshop wordt gebruikt),

– marketing, reclame en sociale media (verzamelen van informatie over de persoon die de site van de internetwinkel bezoekt, met het oog op het tonen van advertenties aan die persoon, het personaliseren daarvan, het meten van de doeltreffendheid en het verrichten van andere marketingactiviteiten, ook op websites die losstaan van de site van de internetwinkel, zoals sociale netwerken of andere sites die tot dezelfde advertentienetwerken als de internetwinkel behoren)

7.3.

De Beheerder kan gegevens in Cookies verwerken wanneer bezoekers de website van de
internetwinkel voor de volgende specifieke doeleinden:

Doeleinden van het gebruik van cookies in de internetwinkel Beheerder het identificeren van
Klanten als ingelogd in de internetwinkel en laten zien dat ze ingelogd zijn (essentiële Cookies)
onthouden van Producten die zijn toegevoegd in de winkelmand om een Bestelling te plaatsen
(cookies noodzakelijk)
gegevens onthouden van ingevulde bestelformulieren, enquêtes of
logginggegevens naar de Internetwinkel (essentiële cookies en/of
functionele/preferentiële cookies)
het aanpassen van de inhoud van de website van de internetwinkel aan individuele voorkeuren van de Klant (bijv. wat betreft kleuren, lettergrootte, pagina-indeling) en optimalisering van het gebruik van de pagina’s van de Internetwinkel paginaopmaak) en om het gebruik van de pagina’s van de internetwinkel te optimaliseren (cookies functionele/preferentiecookies)
anonieme statistieken bijhouden over de wijze van gebruik van de pagina’s van de internetwinkel (analytische en efficiëntiecookies)
advertenties weergeven, het aantal weergegeven advertenties beperken en advertenties negeren die de Klant niet wenst te zien, maatregel
de doeltreffendheid van advertenties meten, alsmede advertenties personaliseren, dat wil zeggen de kenmerken van gedrag van bezoekers van de Internetwinkel door middel van anonieme analyse van hun acties (bijv. herhaald bezoek aan specifieke pagina’s, trefwoorden, enz.) om hun profiel aan te maken en hen te voorzien van advertenties afgestemd op hun verwachte belangen, ook wanneer zij ze bezoeken andere websites op het advertentienetwerk van Google Ireland Ltd. en Meta Platforms Ireland Ltd. (marketing cookies, cookies voor reclame en sociale netwerken)

7.4.Het is mogelijk om in de meest gebruikte webbrowsers na te gaan welke cookies (inclusief de duur van de cookies en hun provider) op een bepaald moment door de website van de Online Shop worden verzonden, en wel als volgt:

In de Chrome browser:
(1) klik in de adresbalk op het hangsloticoon aan de linkerkant, (2) ga naar het tabblad “Cookies
In de Firefox browser:
(1) klik in de adresbalk op het pictogram met het schild aan de linkerkant, (2) ga naar het tabblad “Toegestaan” of “Geblokkeerd”, (3) klik op het vakje “Inter-site tracking cookies”, “Social media tracking elementen” of “Inhoud met tracking elementen”
In Internet Explorer:
(1) klik op het menu “Extra”, (2) ga naar het tabblad “Internetopties”, (3) ga naar het tabblad “Algemeen”, (4) ga naar het tabblad “Instellingen”, (5) klik op het vakje “Bestanden weergeven”
In de Opera browser:
(1) klik in de adresbalk op het hangsloticoon aan de linkerkant, (2) ga naar het tabblad “Cookies”.
in de Safari browser:
(1) klik op het menu “Voorkeuren”, (2) ga naar het tabblad “Privacy”, (3) klik op het vakje “Sitegegevens beheren
Ongeacht de browser, met behulp van de beschikbare hulpmiddelen, bijvoorbeeld op: https://www.cookiemetrix.com/ of: https://www.cookie-checker.com/

7.5. De meeste webbrowsers die op de markt verkrijgbaar zijn, aanvaarden standaard de opslag van cookies. Iedereen heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies te bepalen door middel van de eigen browserinstellingen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de mogelijkheid om cookies op te slaan gedeeltelijk (bijv. tijdelijk) of volledig kunt uitschakelen – in het laatste geval kan dit echter gevolgen hebben voor een deel van de functionaliteit van de Internet Winkel (het kan bijvoorbeeld zijn dat het pad van de Bestelling door het Bestelformulier niet gevolgd kan worden doordat de Producten niet onthouden worden in het winkelmandje tijdens de opeenvolgende stappen van het plaatsen van de Bestelling).

7.6.Uw browserinstellingen met betrekking tot cookies zijn relevant voor uw toestemming voor het gebruik van cookies door onze Online Shop – in overeenstemming met de regelgeving kan een dergelijke toestemming ook worden gegeven via uw browserinstellingen. Gedetailleerde informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen en hoe u ze zelf kunt verwijderen in de meest populaire webbrowsers vindt u in de helpsectie van uw browser en op de volgende pagina’s (klik gewoon op de respectieve link):

in Chrome browser

in Firefox

in Internet Explorer

in de Opera browser

in de Safari-browser

in de Microsoft Edge browser

7.7.De Beheerder kan gebruik maken van Google Analytics, Universal Analytics geleverd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op de Online Winkel. Deze diensten helpen de Beheerder om statistieken bij te houden en het verkeer op de Online Shop te analyseren. De verzamelde gegevens worden verwerkt in het kader van de bovengenoemde diensten om statistieken te genereren ten behoeve van de administratie van de Online Shop en om het verkeer op de Online Shop te analyseren. Deze gegevens zijn samengevoegd. Bij het gebruik van de bovengenoemde diensten in de Online Shop verzamelt de Beheerder gegevens zoals de bron en het medium van acquisitie van bezoekers aan de Online Shop en hun gedrag op de Online Shop website, informatie over de apparaten en browsers van waaruit zij de website bezoeken, IP en domein, geografische gegevens en demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en interesses.

7.8.Het is mogelijk voor een persoon om het verstrekken van informatie aan Google Analytics over zijn/haar activiteit op de website van de Online Shop eenvoudig te blokkeren – voor dit doel kunt u bijvoorbeeld een browser add-on installeren die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd. hier verkrijgbaar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.In verband met de mogelijkheid van de Beheerder om in de Internetwinkel gebruik te maken van advertentie- en analysediensten van Google Ireland Ltd., wijst de Beheerder erop dat volledige informatie over de principes van de verwerking van gegevens van bezoekers van de Internetwinkel (met inbegrip van informatie die in cookies is opgeslagen) door Google Ireland Ltd. is opgenomen in het privacybeleid van Google-diensten dat beschikbaar is op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7.10 De Beheerder kan op de Internetwinkel gebruik maken van de Facebook Pixel dienst die wordt geleverd door Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Deze dienst helpt de Beheerder om de effectiviteit van advertenties te meten en na te gaan welke acties bezoekers van de Internetwinkel ondernemen en aan die personen op maat gemaakte reclame te tonen. Gedetailleerde informatie over de werking van de Pixel Facebook kun je vinden op het volgende webadres:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.11.U kunt de werking van de Facebook Pixel beheren via de advertentie-instellingen in uw Facebook.com-account: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1.De Online Shop kan links naar andere websites bevatten. De beheerder dringt erop aan dat wanneer u naar andere sites gaat, u het daar vastgestelde privacybeleid leest. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Online Shop van de Beheerder.

Winkelwagen
Scroll naar boven